วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรม

ขั้นนำ  ( 5 – 10  นาที )
1.  สำรวจรายชื่อนักเรียน  ตรวจสุขภาพและเครื่องแต่งกายของนักเรียน 
2.  ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
3.  ครูให้นักเรียนนำอุปการณ์การเรียนขึ้นมาวางไว้บนโต๊ะ  แล้วครูเดินตรวจอุปกรณ์นักเรียนทุกคน
4.  ครู สนทนากับนักเรียนในเรื่องสุขภาพ
ขั้นสอนและกิจกรรม  ( 30 – 40  นาที )
1.  ครูอธิบายเรื่อง  การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค
2.  ครูถามนักเรียนในเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค
3.  ครูให้นักเรียนทำใบงาน เรื่อง  ประ
โยชน์จากการปฏิบัติตามการสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค
4.  ครูให้นักเรียนส่งใบงานและตรวจความเรียบร้อยของใบงานที่นักเรียนส่ง
5.  ครูสำรวจนักเรียนที่ไม่ได้ทำงานส่ง

ขั้นสรุป  ( 5 – 10 นาที )
1.  ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาในเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค
2.  ครูให้นักเรียนซักถามและแสดงความคิดเห็น 
3.  ครู  นัดหมายการเรียนในชั่วโมงต่อไป
    และปล่อยให้นักเรียนทำธุระส่วนตัวก่อนเรียนวิชาต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น